• 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005

เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท นโยบาย และวิสัยทัศน์

ความเป็นมา

บริษัท เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2545 เดิมได้จดทะเบียนเป็น "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอสแก๊สแอลพีจี" ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แบบครบวงจร โดยผู้บริหารที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการคลังก๊าซปิโตรเลียม เหลวมากกว่า 30ปี

ต่อมาบริษัทฯได้จดทะเบียนเป็น "บริษัท เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จำกัด" เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150,000,000 บาท เมื่อปี พ.ศ.2556 โดยทั้งนี้ได้รับบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลวตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 จากกรมธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงาน

ทางบริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจด้านขนส่งก๊าซ ปิโตรเลียมเหลวในนาม บริษัท ซุปเปอร์แคร์ริเออร์ จากัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 โดยได้รับอนุญาตเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื่อเพลิงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้่อเพลิง พ.ศ.2543 และวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ก่อตั้งบริษัท เอ็นเอสแก๊ส เซอร์วิส แอนด์พาร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินกิจการด้านวิศวกรรม ดูแลการติดตั้งซ่อมบารุงระบบก๊าซเชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลวในรถยนต์แบบครบวงจร

สโลแกน

"Your family’s energy, we serve" เราภูมิใจด้วยบริการด้านพลังงานครบวงจร ตั้งแต่ก๊าซหุงต้ม พลังงานสำหรับรถยนต์ เคมีภัณฑ์ และภาคอุตสาหกรรม

นโยบายบริษัท

"เราจะดำเนินธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้ได้ตามมาตรฐานสากลตอบแทนการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม โดยธุรกิจมุ่งเน้นที่คุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้การบริหารการจัดการด้วยความยุติธรรม และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

วิสัยทัศน์

"บริษัท เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จำกัด พร้อมก้าวขึ้นสู่ผู้นำในการบริหารจัดการ การจัดเก็บ จำหน่าย และส่งมอบที่ประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวของคนไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นผู้นำในระดับมาตรฐานการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบริษัทของคนไทยให้อยู่ในระดับบรรษัทภิบาล ที่แข่งขันได้ในเขตการค้าเสรี และอาเซียนด้วยการพัฒนาในด้านนวัตกรรม คุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ต่อพนักงาน ลูกค้า และสังคม"

พันธกิจ

 • บริษัท จะรักษามาตรฐานการจัดการในระดับธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และยึดถือให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 • บริษัท จะนำนวัตกรรมในด้านการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีที่ดี มีประสิทธิภาพเพื่อนำมาใช้ในองค์กร อันเป็นการยกระดับมาตรฐานให้สามารถแข่งขันได้ในเขตการค้าเสรี และอาเซียน
 • บริษัท มีนโยบายการตอบแทนการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีการวางแผนอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้ และประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 • บริษัท จะดำเนินการด้วยการสร้างความพึงพอใจ ผู้มีส่วนเป็นเจ้าของ ลูกค้า พนักงาน บุคคลที่สาม และสังคม โดยการไม่มุ่งเน้นผลเชิงธุรกิจในการประกอบการที่หวังกำไรแต่เพียงด้านเดียว
 • บริษัท มีเป้าหมายในการสร้างทัศนคติคความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการรวมถึงด้าน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อพนักงานสังคม และสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานสากล

เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อการรองรับมาตรฐานการอุตสาหกรรมด้านการจัดส่ง ก๊าซปิโตรเลียมเหลวของบริษัทฯ โดยการบริหารจัดการด้วยกระบวนการขนส่งก๊าซ ISO 9001: 2008 จากบริษัท WIT International (Thailand) จำกัด เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

โดยทั้งนี้บริษัทฯได้ทำการวางแผนการเข้าสู่ มาตรฐาน ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2007, และ ISO 5001: 2011 เพื่อรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการภายใต้โลโก้ Moody International ซึ่งเป็นสถานบันผู้ให้การรับรองมาตรฐานชั้นนำของโลก ภายในปี 2557

ปัจจุบันบริษัทฯเตรียมการระดมทุนเพื่อเข้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภท MAI ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มีการพัฒนามาตรฐานการบัญชี และการเงินสู่มาตรฐาน IFRS (International Financial Reporting Standards) ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการเงินระหว่างประเทศจากองค์กร International Accounting Standard Board (IASB)

Milestone

 • 2558

  เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

 • 2557

  เปิดสถานีบริการ แอลพีจี สาขาฉลองกรุง 2

 • 2556

  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150,000,000 บาท ขยายธุรกิจอู่ติดตั้งแก๊สรถยนต์ครบวงจรในนามบริษัท เอ็น เอส แก๊ส เซอร์วิสแอนด์ พาร์ จำกัด สาขารามอินทรา เปิดสถานีบริการ แอลพีจี สาขาฉลองกรุง, ร่มเกล้า, ซีซีที(สุวินทวงศ์), และมหานคร

 • 2555

  เปิดสถานีบริการ แอลพีจี สาขาฉะเชิงเทรา, สมุทรสงคราม, อ่อนนุช,และ ไอเอสเอ มีรีออซ ก่อตั้งคลังบางน้ำเปรี้ยว เอ็นเอส, โรงบรรจุก๊าซหุงต้มสาขาสมุทรสงคราม เอ็นเอส

 • 2553

  ขยายธุรกิจด้านการขนส่ง ก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์ แคร์ริเออร์ จำกัด เป็นผู้ส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

 • 2552

  บริษัท เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จำกัด เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตร 7 แห่งพรบ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงปี 2543 ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท

 • 2551

  เปิดสาขาสถานีบริการสาขานิมิตรใหม่, สุธี,และ ไอเอสเอ สรงประภา

 • 2550

  เปิดสาขาสถานีบริการ แอลพีจี สาขาลาดกระบัง

 • 2548

  เปิดสาขาสถานีบริการ แอลพีจี และ เอ็นจีวี สาขารามคำแหง และสถานีบริการ แอลพีจี สาขาพระรามเก้า

 • 2546

  เปิดให้บริการสถานีบริการ แอลพีจี รามอินทราเป็นแห่งแรก

 • 2545

  ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วน จำกัด เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี

 • 2539

  ก่อตั้งโรงบรรจุก๊าซหุงต้มในนาม บริษัท เอี่ยมสอาดปิโตรเลียม จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา

คณะผู้บริหาร


คุณจรุญ เอี่ยมสอาด
ประธานกรรมการบริหาร

คุณณรงค์ เอี่ยมสอาด
กรรมการบริหาร

คุณสุธี เอี่ยมสอาด
กรรมการบริหาร

คุณสุปรีดี เอี่ยมสอาด
กรรมการบริหาร

คุณยุทธนา เอี่ยมสอาด
กรรมการบริหาร

โครงสร้างองค์กร บริษัท เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จำกัด

โครงสร้างการบริหารงาน ทั้งหมดของบริษัท